Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Προσφυγή του Νίκου Γαβρά ΠΡΟΣ
 Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Ελεγκτή Νομιμότητας

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του Νίκου Γαβρά,  Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Παλλήνης, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Επικεφαλής του συνδυασμού  ''ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ''                                                                             
ΚΑΤΑ
Της υπ' αριθ. 199/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης.                 

             Την 15/4/2014 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Παλλήνης μετά από πρόσκληση του προέδρου της Δημάρχου κ. Αθ. Ζούτσου.
Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην πρόσκληση ήταν: ''Ελεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ  ΑΡ.ΜΕΛ.06/14''.
Με την έναρξη της συζήτησης του θέματος ρώτησα τον κ. Δήμαρχο (Πρόεδρο Ο.Ε.), αν το έργο του θέματος έχει ολοκληρωθεί.
Η απάντηση του κ.Δημάρχου ήταν: ''Δεν το γνωρίζω'' !!!
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι η έγκριση των επικαιρομένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρίας από την Ο.Ε. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
               Σας γνωρίζω λοιπόν ότι πριν την συνεδρίαση της Ο.Ε., πέρασα από τις εν λόγω παιδικές χαρές και διαπίστωσα ότι οι εργασίες είχαν προχωρήσει σε αρκετό βαθμό πριν καν εγκριθούν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και πριν την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία !!!
Για αυτήν την διαπίστωση ενημέρωσα την Ο.Ε. και διατύπωσα το ερώτημα: '' Πότε ξεκίνησαν οι εργασίες; Μήπως και πριν το διαγωνισμό; ''
Παρ΄όλα αυτά η Ο.Ε. ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της αναδόχου εταιρίας με την υπ'αριθμ. 199/2014 απόφασή της.
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 και τα άρθρα 227, 228 και 229.
Επειδή έχω έννομο συμφέρον και υποβάλλω εμπρόθεσμα την Προσφυγή.

ΖΗΤΩ

       α) Την ακύρωση της υπ'αριθμ. 199/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και όποια άλλη πράξη συνεπάγεται από αυτήν.
      β) Μέχρι την έκδοση της απόφασής σας να αναστείλετε αμέσως την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης της Ο.Ε. γιατί:
I.              Βλάπτονται σοβαρά τα συμφέροντα του Δήμου από παράνομες ενέργειες των οργάνων του (μη επίβλεψη των εκτελεσμένων εργασιών, δεν έγινε επιμέτρηση αφανών εργασιών κλπ).
II.            Αν προχωρήσει το έργο δεν θα είναι εφικτή η διαπίστωση της έκτασης των παρανομιών.
III.           Πιθανός δόλος εκ μέρους του Δημάρχου.
      γ) Να διενεργήσετε επιτόπιο έλεγχο προκειμένου να διαμορφώσετε ίδια αντίληψη.
      δ) Να παραπέμψετε την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να αναζητηθούν οι ευθύνες και ο καταλογισμός τους στους υπεύθυνους.
             Επισυνάπτω την υπ΄άριθ. 199/2014 απόφαση της Ο.Ε.
                                                                                                           
                                                                                                            Παλλήνη 24/4/2014
                                                                                                             ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΑΣ